عوامل موثر بر کاهش نمایه توده بدنی در زنان تحت رژیم لاغری